literaturhaus' struktur

Som andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) har LiteraturHaus først og fremmest sin eksistensberettigelse gennem sine andelshavere.

Ved køb af andele skabes husets nye organisatoriske og økonomiske fundament. Andelshaverne hæfter kun for det beløb, som de har købt andel(e) for, hvilket vil sige, at det ved en eventuel opløsning af andelsselskabet kun er muligt at miste det beløb, man har købt andel for. Andelshavere får mulighed for at påvirke husets udvalg af arrangementer gennem deres deltagelse i den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges fra gang til gang.

Stemmeretten fordeles på demokratisk vis "efter hoveder, ikke høveder", hvilket betyder, at der er én stemme pr. andelshaver, uanset hvor mange andele denne har købt.

Andelsselskabet udgør et nyt knudepunkt i det københavnske kulturmiljø, samtidig med at den nye sammenslutning styrker relationerne mellem de mange forskellige interessenter - kulturskabere såvel som kulturbrugere. Her skabes en social og åben platform, hvor andelshavere kan dele deres interesser og idéer, og hvor evaluering og forslag til LiteraturHaus' fremtidige arrangementer og visioner får plads til diskussion. Andelsselskabsformen er således garant for en energi og vilje til udvikling, som vil sikre LiteraturHaus som en dynamisk institution, der får nye samarbejder og projekter til at gro.

Som konkrete andelshaverfordele tilbyder LiteraturHaus A.m.b.a. sine andelshavere årligt fire fribilletter pr. købt andel. Disse billetter giver gratis adgang til de af LiteraturHaus' egne arrangementer, hvor der ellers tages entré. Systemet med fribilletterne fungerer på følgende måde: Ved hver sæsonstart (hhv. januar og september) sendes en liste over arrangementer ud, hvor der ved hvert arrangement er markeret hvor mange fribilletter, der er sat til side til andelshaverne. Herefter kan man som andelshaver byde ind på disse pladser via mail, og billetterne fordeles således efter først-til-mølle-princippet.

Desuden får alle andelshavere 10% rabat på leje af lokaler under følgende præmis: Der udbydes ved starten af hver sæson (hhv. januar og september) et begrænset antal datoer, som husets forskellige lokaler kan lejes på. Man bedes være opmærksom på, at ved dette tilbud gælder først-til-mølle-princippet også, og det understreges at andelshavere således ikke har krav på at kunne leje lokaler, når som helst de ønsker det.

Hvis du har spørgsmål til LiteraturHaus A.m.b.a., er du meget velkommen til at skrive til os.

 

Uddrag fra Erhvervsstyrelsens vejledning om virksomheder med begrænset ansvar:

“4. Andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.)

Et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.) defineres som et erhvervsdrivende selskab, der opfylder andelsformålet, som defineres i lovens § 4, jf. afsnit. 4.1. Det er desuden en betingelse, at ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Andelsselskabet skal have flere deltagere og der skal være mulighed for vekslende deltagerantal. (...)

4.1. Andelsformålet

Definitionen af selskabsformen i § 4 angiver, at ”et andelsselskab er en virksomhed, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller lignende”. Desuden skal selskabets afkast enten fordeles blandt deltagerne i forhold til deres andel i omsætningen, eller forblive indestående i selskabet.

          Andelsformålet er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i andelsselskabets aktiviteter, som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde. Andelsformålet kommer til udtryk flere steder i selskabets vedtægter, f.eks. i formålsbestemmelsen og i bestemmelserne om deltageroptagelse, leveringsret eller –pligt/ eller aftageret og –pligt.

          (...)

          Deltagernes tilknytning til selskabet skal være udtryk for en opfyldelse af fælles interesser blandt andelshaverne. Det er således ikke økonomisk udbytte for den enkelte, der er den primære tanke bag stiftelsen af et andelsselskab, selvom resultatet af selskabets aktivitet er, at den enkelte deltager opnår økonomisk gevinst i forhold til den pågældendes omsætning/aktivitet med selskabet. Et faktisk fællesskab mellem selskabet og dens deltagere er udtryk for opfyldelse af andelsformålet.”

Du kan læse mere om reglerne for andelsselskaber med begrænset ansvar på Erhvervsstyrelsen hjemmeside: "Vejledninger om virksomheder med begrænset ansvar"